top of page
  • Writer's pictureVedran Antoljak

Pogled u 2024: AI trendovi za tvrtke, organizacije i javni sektor

Dok ulazimo u 2024. godinu, sve veća primjena umjetne inteligencije (AI) u tvrtkama, organizacijama i javnom sektoru sve više pridonosi transformaciji poslovanja. Umjetna inteligencija će u najmanju ruku u sljedećih 3-5 godina značajno promijeniti način kako obavljamo poslovne zadatke, i to više nego li je to učinaila primjena Office aplikacija u poslovanju. Ovaj blogić daje pregled ključnih predviđanja i trendova koji će vjerojatno oblikovati primjenu AI u ovim područjima u sljedećoj godini.


Uvod: Revolucija AI u 2024.


Na području umjetne inteligencije, 2024. će biti ključna godina, obilježena napretkom i promjenama u načinu na koji se AI integrira u različite sektore i naše živote. Od generativne AI (GenAI) koja postaje dostupnija i skalabilnija, do uspona privatnih i specifičnih velikih jezičnih modela (LLM), pa onda načini na koji se koriste AI alati i percipira važnost stalne prilagodbe poslovanja novim tehnologijama i mogućnostima. Fokus nije samo na usvajanju tehnologije već i na odgovornoj i etičkoj praksi AI, naglašavajući važnost upravljanja, sigurnosti i povjerenja u primjeni AI.


Predviđanja za poslovne subjekte


  1. 1. Automatizacija poslovnih procesa (RPA): AI nastavlja automatizirati rutinske zadatke, omogućujući zaposlenicima da se usredotoče na složenije i kreativnije zadatke. Ovaj trend automatizacije putem RPA rješenja u kombinaciji s AI alatima pokazao se iznimno korisnim u optimizaciji troškova i postizanju uravnotežene kvalitete obavljanja rutinskih i opetovanih poslovnih zadataka. Danas u svijetu, Europi i Hrvatskoj praktički nema niti jedne uspješne veće organizacije koja nema nekoliko robotiziranih poslovnih procesa. 

  2. 2. Personalizirani digitalni pomoćnici (kopiloti): sustavi umjetne inteligencije, uključujući chatbotove pogoljenje AI, promijeniti će način na koji radimo, učimo ili provodimo zadatke. Njihov cilje je proširiti naše sposobnosti i pomoći nam u rješavanju zadataka, pristu informacijama ili podacima koji su nam potrebni kako bi ih kvalitetno i brzo obavili. Primjer je Lilly AI, generativni AI pomoćnik koji je razvio McKinsey, jedna od najvećih konsultantskih agencija na svetu. Cilj Lilly AI-a je pomoći konzultntima kako bi brže i pametnije rješili zadatke, pružajući im pristup velikoj količini znanja i informacija cijele organizacije. Lilly AI koristi umjetnu inteligenciju i strojno učenje da pretražuje, sintetizira i generira rješenja na osnovu upita korisnika. Procjenjuje se kako ovakvi digitalni pomoćnici mogu povećati produktivnosti i više od 30%. 

  3. 3. Sektorski LLM-ovi: organizacije će sve više usvajati domenski specifične LLM-ove za precizniju obradu sektorskih pitanja, na način kombiniranja generativne AI s specifičnim znanjima o nekom području, sektoru ili industriji. Ovakva rješenja već nalazimo u sve većoj primjeni u praksi. Primjerice, Google je razvio nekoliko alata AI za sektor zdravstva, od kojih je jedan DeepMind Health. Jedan od projekata DeepMind Health-a je AlphaFold, koji je koristio AI za razvoj modela koji može predvidjeti strukturu proteina. Ovo je važno otkriće za razvoj novih lijekova i terapija. DeepMind Health također radi na razvoju AI alata koji mogu pomoći u dijagnosticiranju i liječenju bolesti.

Predviđanja za javni sektor:


  1. Odgovorna AI i regulacija: 2024. svjedočit ćemo standardizaciji protokola i najboljih praksi odgovorne UI, uz uspostavu jasnih zakona koji upravljaju UI na nacionalnoj i globalnoj razini (TechTarget).

  2. Uticaj na donošenje odluka vlade: Generativna AI i LLM-ovi značajno će utjecati na donošenje odluka vlada, naglašavajući potrebu za robusnim modeliranjem podataka i kibernetičkom sigurnošću.

  3. Razvoj RegTech rješenja: Zakonodavci i dionici regulatornih sustava početi će sve više korisiti Gen AI u pronalaženju boljih regulatornih rješenja i pisanje prijedloga propisa (zakona, politika, strategija). Ovaj trend će osnažiti zakonodavce, ali i one koji sudjeluju u procesu stvaranja regulatornog sustava (sindikati, akedemija, gospodarstvo) u pronalaženju odgovarajućih rješenja koja bitrebala biti kvalitetnija i zanačajno brža. Primjerice, pisanje prijedloga zakona (nomotehnika) temeljem jasnih smjernica i upute zakonodavca sada je moguća u nekoliko minuta, što je značajno brže nego danas. 


Zaključak i sljedeći koraci


U zaključku, 2024. je postavljena kao transformativna godina za AI u različitim sektorima. Tvrtke, druge organizacije i javni sektor moraju ulagati u prilagođena AI rješenja, fokusirajući se na etičku i odgovornu praksu AI, te usvajanjem novih tehnologija. Ključno za sve je ostati informiran i razviti sposobnost brze prilagodbe sukladno promjenama u okruženju, kako bi ostali konkurentni i iskoristili puni potencijal AI za učinkovito obavljanje zadataka, pristup informacijama i znanju te poticanju inovacija. Stoga ćemo tokom 2024. godine vidjeti sve više primjene ChatGPT u poslovanju. Sve veći broj tvrtki će uvidjeti koristi koje mogu dobiti korištenjem ChatGPT-a i/li sličnih alata, te će prigrliti mogućnosti i integrirati ove AI alate u svakodnevno poslovanje.


Za tvrtke, organizacije i javni sektor ključno je podići razinu razumijevanja i znanja o području i mogučnostima AI kroz odgovarajuće programe edukacija. Nastavno tome, za tvrtke i organizacije ključ uspjeha leži u razumijevanju i učinkovitoj implementaciji tehnologija i alata AI koje se usklađuju s njihovim specifičnim potrebama i ciljevima. Javni sektor mora se prioritetno fokusirati na razvoj regulative i etička razmatranja, kako bi iskoristio AI za poboljšano usluga građanima i gospodarstvu.

19 views

Comments


bottom of page